Vyrovnávacia nádrž Bešeňová ako súčasť sústavy s vodným dielom Liptovská Mara bola vytvorená zemnou heterogénnou hrádzou na Váhu v rkm 335,22. Jej účelom je vyrovnávanie špičkových prietokov z VE Liptovská Mara a tiež energetické využitie vody.

Priehrada je zemná heterogénna s vnútorným šikmým tesnením. V pôdoryse má priehrada tvar dvoch protismerných oblúkov a v údolnej časti tvorí spoločné teleso s preložkou železnice. Len v krátkych úsekoch v naviazaní na svahy údolia má hrádza samostatné teleso. Tesnenie priehrady je na styku so stabilizačnými prizmami chránené dvojvrstvovým filtrom, aby sa tak eliminovalo riziko vzniku kontaktnej sufózie. Do podložia je tesnenie zaviazané podzemnou tesniacou stenou. Združený objekt sa skladá z prelievanej vodnej elektrárne, dnových výpustov a bezpečnostných priepadov. Je včlenený do telesa priehrady v oblasti údolnej nivy. Priehrada Bešeňová vstúpila do povedomia odbornej verejnosti pri jej uvedení do prevádzky rozpačito.

Bezprostredne po napustení nádrže v októbri 1976 sa na ľavej strane návodného svahu priehrady objavili poruchy vo forme lokálneho poklesu jeho povrchu. Podrobná analýza príčin týchto anomálnych javov potvrdila porušenie filtračnej stability zemín v podloží priehrady, na kontakte zaviazania  podzemnej tesniacej steny na skalné podložie. Sanácia poruchy spočívala vo vybudovaní injekčnej clony v podloží priehrady, realizovanej z koruny prísypu na jej návodnej strane. V súčasnosti vodná stavba funguje spoľahlivo a je neoddeliteľnou súčasťou významnej energetickej sústavy na Váhu.