Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v riečnom kilometri 8,7 rieky Čierny Váh, približne 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad Kráľovou Lehotou. PVE Čierny Váh je využívaná na špičkovú prevádzku s dennou akumuláciou a poskytovanie podporných služieb a systémových služieb pre elektrizačnú sústavu SR. PVE Čierny Váh tvoria štyri hlavné skupiny objektov: horná nádrž, dolná nádrž, privádzače a elektráreň. Dolná nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 375 m. Má celkový objem 5,1 mil. m3 a užitočný objem 3,7 mil. m3, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny je 7,45 m medzi kótami 726,00 – 733,45 m n. m. Horná nádrž v tvare nepravidelného štvoruholníka sa nachádza medzi údolím Bieleho a Čierneho Váhu. Jej užitočný objem je 3,7 mil. m3, vodná hladina v nádrži kolíše v rozmedzí 25 m medzi kótami 1160,00 – 1135,00 m n. m.

Tesnenie svahov a dna nádrže je zabezpečené jednovrstvovým asfalto-betónovým plášťom s plochou približne 200 000 m2. Pod nádržou je umiestnená inšpekčná štôlňa, v ktorej je možné sledovať prípadné priesaky zo svahov a dna. Hydraulické prepojenie hornej a dolnej nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Rozvetvenie každého z privádzačov na prívody vody k dvom turbínam a odvod vody z dvoch akumulačných čerpadiel je riešené troma guľovými odbočnicami o priemere 5,8 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou nádržou je 434 m. Elektráreň je súčasťou telesa hrádze dolnej nádrže. Je v nej nainštalovaných šesť prečerpávacích turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní – motorgenerátor, Francisova turbína, akumulačné čerpadlo. Celkový inštalovaný výkon PVE je 735,6 MW. Načerpanie vody do nádrže trvá 8 hod. pri prevádzke šiestich akumulačných čerpadiel.