Posledný stupeň Sústavy vážskych kaskád je vodná stavba Drahovce – Madunice. Slúži najmä na energetické využitie s celkovým inštalovaným výkonom 43,2 MW, ale tiež na čiastočné zníženie povodňových prietokov vo Váhu a ako zdroj chladiacej vody pre jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.

Hlavné časti vodnej stavby sú: hať Drahovce, ktorá spolu s bočnými zemnými hrádzami vytvára zdrž, prívodný kanál, vodná elektráreň Madunice a odpadový kanál pod VE.