Využitie energetického potenciálu Váhu na úseku Žilina – Považská Bystrica, dlhom 35 km sa riešilo druhou vážskou kaskádou Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Na Váhu v km 245,600 je vybudovaný riečny stupeň Hričov s vodnou elektrárňou, od ktorej vedie po pravej strane Váhu derivačný kanál s kapacitou 500 m3.s-1, dlhý 28,41 km. Na ňom sú umiestnené kanálové elektrárne Mikšová (v km 16,42) a Považská Bystrica (v km 24,86). Derivačný kanál ústi do vzdutej hladiny nádrže Nosice. Táto skupina vodných elektrární môže dosiahnuť špičkový výkon 170 MW pri prietoku kanála 400 m3.s-1 a využíva celkový spád 46,5 m. Vodná elektráreň Mikšová s troma Kaplanovými turbínami s celkovým výkonom 93,6 MW je najväčšou kanálovou elektrárňou na Váhu a do vybudovania VE Liptovská Mara bola najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Práce na tejto kaskáde sa začali v roku 1958 výstavbou vodného diela Hričov a boli ukončené v roku 1963. Rozsah zemných prác pri výstavbe bol 12,2 mil. m3 a betonárskych 608 000 m3. Problémom prevádzky kaskády je  intenzívne zanášanie nádrže Hričov najmä z flyšovej oblasti povodia Kysuce a ostatných prítokov. Potvrdzujú to i merania objemu nádrže z roku 2006 (VÚVH), pri ktorých sa zistilo, že celkový projektovaný objem nádrže 8,467 mil. m3 sa zmenšil na 5,614 mil. m3.