S vodárenskými nádržami Hriňová a Málinec tvorí nádrž Klenovec jednoúčelovú vodárenskú sústavu nádrží, ktorá zásobuje obyvateľov na strednom Slovensku kvalitnou pitnou vodou. Nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Klenovská Rimava kamenitou priehradou so stredovým tesnením. Po geologickej stránke patrí miesto priehradného profilu do oblasti veporidného kryštalika. Skalný podklad tvoria metamorfované kryštalické bridlice a rôzne druhy svorov. Vzhľadom na stupeň ich zvetrania bolo treba podložie priehrady utesniť injekčnou clonou. Funkciu vodného diela zabezpečuje združený funkčný objekt. Ten pozostáva z nehradeného šachtového bezpečnostného priepadu, trojetážového odberného objektu, privádzača vody do úpravne, dnových výpustov, odpadovej a komunikačnej štôlne, vývaru a obtoku na prevod vody počas výstavby. Hydroenergetický potenciál vody odoberanej z nádrže sa využíva v dvoch malých vodných elektrárňach. Výstavbu priehrady komplikovali zložité geologické a morfologické pomery priehradného profilu najmä v oblasti ľavostranného zaviazania. Tieto sa neskôr odzrkadlili na prevádzke vodného diela v potrebe  dotesnenia injekčnej clony a jej predĺženia do ľavého údolného svahu. Činnosť nádrže z hľadiska jej vodohospodárskeho využitia bola extrémne overovaná v roku 1993. Vtedy, v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku zrážok došlo k výraznému poklesu jej hladiny. Keďže nádrž Klenovec pracuje v sústave s nádržami Hriňová a Málinec, nebola jej hlavná funkcia, spočívajúca v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou poznamenaná.