Vodná stavba Králová je v smere toku Váhu zatiaľ poslednou vodnou stavbou s energetickým využitím. Okrem energetického využitia slúži na ochranu priľahlého územia pred povodňami, umožňuje veľkoplošné závlahy, ťažbu štrkov a vytvára možnosti pre rekreáciu, rybolov, šport a plavbu. Dielo tvoria hať, plavebná komora, vodná elektráreň a ľavostranná a pravostranná hrádza zdrže. Celý objem zdrže, okrem vyťažených štrkopieskov je nad úrovňou okolitého terénu. Hrádze zdrže sú sypané zo štrkopieskov, s návodným hlinitým tesnením, ktoré je chránené kamenným prísypom. Priepustné štrkopieskové podložie hrádzí je do hĺbky 12 – 20 m tesnené ílobetónovými podzemnými stenami o hrúbke 40 – 60 cm. Železobetónovú hať tvoria štyri 16 m široké polia, hradené oceľovým, 6,3 m vysokým, segmentom s klapkou o výške 3,6 m. Celková šírka hate je 84,0 m. Plavebná komora s užitočnou dĺžkou  110 m a svetlou šírkou 24 m vyhovuje potrebám vodnej cesty E 21-350. Medzi plavebnou komorou a haťou je situovaná vodná elektráreň. V elektrárni sú inštalované dve vertikálne Kaplanove turbíny s hltnosťou každej turbíny 210 m3.s-1.