Vodné dielo Kunov sa nachádza neďaleko hraníc a Rakúskom a Českou republikou. Bolo vybudované na riečke Teplica, asi 1 km nad obcou Kunov. Geológia priehradného miesta je charakteristická výskytom povrchových hlinitých vrstiev, pod  ktorými sa nachádzajú priepustné štrky. Skalné podložie v hĺbke okolo 9 – 10 m tvoria pieskovce a ílovce, na povrchu zvetrané. V týchto geologických podmienkach bola za účelom vytvorenia nádrže vybudovaná zemná homogénna priehrada z miestnych materiálov. V telese priehrady je vybudovaný vnútorný šikmý drén. Protipriesakovú funkciu podložia priehrady preberá prirodzený tesniaci koberec. Proti prelomeniu pokryvných vrstiev vztlakom pod vzdušnou pätou je priehrada vybavená odľahčovacím drenážnym systémom. Ten sa skladá zo série vŕtaných studní, prepojených odtokovým zberným drénom, ktorým sa voda odvádza do koryta Teplice. V rokoch 1990 – 1992 bola na vodnom diele vykonaná rekonštrukcia. Realizovala sa oprava združeného funkčného objektu, zvýšila sa hrana bezpečnostného priepadu o 30 cm, opravili sa brehy nádrže a vyčistila sa nádrž od sedimentov (122 000 m3). Na prítoku Teplice do nádrže bola v rámci rekonštrukcie vybudovaná záchytná nádrž. Jej funkciou  je spomaliť rýchlosť vody pritekajúcej do nádrže Kunov a zachytávať sedimenty, aby sa zvýšila kvalita vody v nádrži Kunov. Nádrž bola pôvodne vybudovaná najmä za účelom dodávky vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, čiastočne aj na ochranu územia pred povodňami. V súčasnosti sa nádrž využíva na ochranu pred povodňami, energetiku, chov rýb a rekreáciu. Dodávka vody pre priemysel a najmä závlahy je menej zastúpená.