Liptovská Mara s celkovým objemom 361,9 mil. m3 je najväčšia vodná nádrž na Slovensku. Nachádza sa na najdhšej rieke Slovenska, na Váhu, v Liptovskej kotline, medzi Západnými  Tatrami, Nízkymi Tatrami, Veľkou a Malou Fatrou a  Chočskými vrchmi. Podložie priehrady tvorí súvrstvie karpatského flyšu. Striedajú sa tu vrstvy ílovcov a pieskovcov. Súvrstvie je porušené zvetrávaním a tektonickými procesmi. Bezprostredne v priehradnom profile, v pravostrannom údolnom svahu, sa nachádza Vlašiansky, a cca 200 m od priehrady na návodnej strane, Veľkomarský zosuv. Obidva zosuvy sú od prípravy vodnej stavby, cez jej realizáciu a počas jej trvalej prevádzky predmetom meraní, pozorovaní a sanačných úprav. Nádrž bola vytvorená prehradením údolia Váhu heterogénnou zemnou priehradou s vnútorným šikmým hlinitým tesnením, v hornej časti zalomeným do zvislej polohy. Tesnenie priehrady je na kontakte so stabilizačnými prizmami chránené dvojvrstvovým filtrom o celkovej hrúbke 2,5 m. V základovej škáre je tesnenie napojené na injekčnú štôlňu. Z nej bola v podloží priehrady vybudovaná injekčná clona do hĺbky okolo 20 m v oblasti údolnej nivy až do cca 60 m vo svahoch údolia. Účel vodného diela spočíva vo využívaní hydroenergetického potenciálu vôd Váhu, v nadlepšovaní prietokov pod priehradou a v ochrane pred povodňami. Zabezpečujú ho funkčné objekty, a to odberné objekty, dnové výpusty a bezpečnostný priepad. Bezpečnostný priepad bol riešený ako  samostatný funkčný objekt na ľavej strane nádrže. Odberné vtokové objekty k privádzačom na vodnú elektráreň a dnové výpusty sú kumulované do združeného funkčného objektu, ktorý tvoria dve samostatné vtokové veže, spojené s korunou priehrady mostom. Veže sú umiestnené v údolnej nive, v oblasti návodnej stabilizačnej prizmy. Od uvedenia vodného diela do prevádzky možno konštatovať, že jeho prínos v odvetví energetiky je mimoriadne významný, a to nielen v rámci VE Liptovská Mara, ale aj vo väzbe na nadlepšovanie prietokov pre vodné stupne celej Vážskej kaskády. Ďalej treba oceniť aj nadlepšovanie prietokov v koryte Váhu pod priehradou. Nezastupiteľná je tiež ochrana územia pod priehradou pred povodňami. Hodnotné sú aj nepriame efekty vodného diela, medzi ktoré nesporne patrí čarovné dotvorenie prírodnej scenérie Liptovskej kotliny vodnou hladinou nádrže.