Vyčerpané možnosti využitia podzemných zdrojov pitnej vody v  okresoch  Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota vyvolali požiadavku výstavby povrchového zdroja, pokrývajúceho ich súčasné i perspektívne potreby vody. Táto bola riešená výstavbou vodárenskej nádrže Málinec, ktorá spolu s nádržami Hriňová a Klenovec tvorí jednoúčelovú vodárenskú sústavu na strednom Slovensku. Vznikla prehradením údolia rieky Ipeľ kamenitou priehradou s vnútorným zvislým tesnením. Územie priehradného miesta patrí orograficky Slovenskému Rudohoriu. Podložie priehrady tvoria granodiority až granity. Mocnosť kvartérnych sedimentov, ktoré tvoria náplavy Ipľa vo forme štrkov, pieskov a hlín, je na pravej údolia 12 až 15 m. V tejto oblasti si  založenie injekčnej chodby na úroveň navetralých skalných hornín si vyžiadalo výkopy až do hĺbky 27 m.  Výstavbu priehrady komplikovalo aj zosuvné územie v pravom svahu údolia, ktoré bolo treba stabilizovať prísypom a opatriť horizontálnymi drenážnymi vrtmi. Podložie priehrady je utesnené injekčnou clonou. Funkciu vodného diela zabezpečuje združený funkčný objekt. Pozostáva z vodárenských odberov, umiestnených v štyroch výškových úrovniach, zo šachtového priepadu, dnových výpustov a z komunikačnej chodby, v ktorej je uložené potrubie vodárenských odberov. Voda, ktorá odteká z nádrže je efektívne využívaná v troch malých vodných elektrárňach. Plnenie nádrže bolo zahájené v roku 1994, do trvalej prevádzky bola vodná stavba  uvedená v roku 1999. Popri svojej priamej vodohospodárskej funkcii plní aj esteticko – krajinársku a ekologickú funkciu. Je významným krajinotvorným prvkom okolitej prírody.