Podnet pre výstavbu vodnej stavby Môťová vzišiel na základe požiadaviek povojnového rastu priemyselných podnikov vo Zvolene. Tie k svojej činnosti vyžadovali naliehavé riešenie pri zabezpečovaní vody. Nádrž bola vytvorená prehradením toku Slatina zemnou homogénnou priehradou. Geologickú skladbu podložia priehrady tvoria neogénne sopečné horniny - andezity, tufy, tufity a andezitové konglomeráty a štvrtohorné sedimenty. Do podložia je priehrada zaviazaná ozubom. Výstavba vodného  diela si nevyžiadala žiadne presídlenie obyvateľstva, likvidáciu obytných domov a ani stavieb iného druhu. Zaplavené územie tvorili prevažne  lúky a pasienky. Funkčné objekty vodnej stavby pozostávajú z priepadových blokov, dnového výpustu, vodnej elektrárne a z čerpacej stanice.

Plnenie nádrže bolo zahájené v roku 1957. Po dosiahnutí maximálnej hladiny bolo vykonané zhodnotenie funkcie zemnej hrádze. Toto potvrdilo existenciu lokálnych anomálií filtračného pohybu vody v jej podloží. V snahe zachovania požadovanej bezpečnosti priehrady a spoľahlivosti prevádzky nádrže tu bola v rokoch 2007 – 2008 vykonaná rekonštrukcia. Pozostávala   z obnovenia funkčnosti pätného drénu, sanácie betónových konštrukcií a doplnenia pozorovacieho systému. Nádrž Môťová slúži na vyrovnávanie minimálnych prietokov na toku Slatina, zabezpečuje úžitkovú vodu pre drevársky priemysel a pre tepláreň  Zvolen. Jej druhoradým účelom je výroba elektrickej energie. Keďže nádrž je bezprostrednej blízkosti Zvolena, využíva sa aj na rekreáciu, športové rybárstvo a pestovanie vodných športov.