Vodná stavba Nosice sa nachádza v malebnom údolí Váhu, na rozhraní Javorníkov a Strážovského pohoria, v kontakte s obcami Nimnica a Nosice. Jej hlavným účelom je využitie hydroenergetického potenciálu Váhu na výrobu špičkovej energie, denné a týždenné vyrovnávanie prietokov na výrobu elektrickej energie na vodných stavbách na Váhu a na jeho derivačných kanáloch pod nádržou Nosice. Hlavné objekty vodnej stavby sú betónová gravitačná priehrada, vodná elektráreň, od r. 1999 aj MVE a odpadový kanál. Betónová gravitačná priehrada sa skladá z 34 blokov. V piatich blokoch v strede údolia sú výpustné zariadenia a v troch blokoch na ľavej strane údolia sú vtoky na  vodnú elektráreň. Pod nimi sa nachádza podpriehradová vodná elektráreň. V extrémne zložitej  geologickej  skladbe prostredia, tvorenej horninami karpatského flyša, v striedajúcich sa zlepencoch, ílovcoch a pieskovcoch, bol veľmi progresívne vyriešený výpustný objekt nádrže. Skladá sa z piatich dolných výpustov, ktoré sú hradené segmentmi, nad nimi sa nachádza železobetónová hradiaca konštrukcia, na ktorej je päť polí bezpečnostných priepadov, hradených klapkami. Kapacita dolných výpustov a bezpečnostných priepadov je pri maximálnej prevádzkovej hladine 4629 m3.s-1 Stabilita takto navrhnutej extrémne vyľahčenej konštrukcie sa mala prvýkrát v Strednej Európe zabezpečiť kotvením do podložia. Vyvinutá technológia sa však vzhľadom na neočakávaný výskyt minerálnych vôd v podloží priehrady s vysokým obsahom CO2 nemohla  uplatniť. Namiesto toho sa piliere výpustného zariadenia stabilizovali rozopretými dvojicami klinov a výrazným zazubením základovej škáry vývaru. Výskyt minerálnych vôd vyvolal aj zmenu navrhovanej koncepcie zakladania funkčných objektov priehrady na kesónoch. Touto technológiou sa založila iba časť výpustného zariadenia. Ostatné časti funkčných objektov priehrady sa zakladali v otvorených stavebných jamách, pod ochranou štetovníc. Základové betóny priehrady sa pred  minerálnymi vodami chránili čadičovými kockami, uloženými do špeciálnej malty s čadičovým pieskom. Škáry medzi kockami sú vyplnené asfaltom. Priesaky podložím priehrady redukuje injekčná clona. V podpriehradovej vodnej elektrárni sa využíva hydroenergetický potenciál vody v troch Kaplanových turbínach, každá s hltnosťou 130 m3.s-1. Pri spáde 22,5 m a celkovom prietoku elektrárňou 390 m3.s-1 je výkon elektrárne 67,5 MW a ročná výroba 165 GWh.