Geologická a hydrogeologická skladba územia severného Slovenska, veľká rozkolísanosť prietokov v tamojších tokoch vyvolala potrebu výstavby povrchového vodného zdroja Nová Bystrica. Vodné dielo sa nachádza na toku Bystrica, ktorá pramení na rozhraní Oravskej Magury a Kysuckej vrchoviny. Hlavným účelom nádrže je zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov okresov Čadca a Žilina. Nádrž bola vytvorená kamenitou priehradou s vnútorným zvislým hlinitým tesnením. Tesnenie je mierne naklonené proti vode. Proti kontaktnej sufózii je na styku s kamennými stabilizačnými prizmami chránené dvojstupňovým filtrom, širokým 3 m. Podložie priehrady tvoria horniny karpatského flyša, striedajúce sa vrstvy pieskovcov, siltovcov a ílovcov. Na kontakte hlinitého tesnenia a skalného podkladu sa nachádza injekčná štôlňa. Z nej bola do hĺbky 35 až 55 m vybudovaná dvojradová injekčná clona. Funkciu vodného diela zabezpečuje združený funkčný objekt. K redukcii povodňových prietokov z ochranného priestoru nádrže slúži nehradený šachtový bezpečnostný priepad kruhového tvaru, s  kapacitou 135  m3.s-1 . Odbery vody do úpravne zabezpečuje štvoretážový odberný objekt  s kapacitou 1050 l.s-1. V najnižšej časti združeného funkčného objektu sa nachádzajú dva dnové výpusty. Ich kapacita je okolo 2 x 19,5  m3.s-1. Doterajšia prevádzka vodného diela potvrdzuje dôležitý prínos pri zásobovaní obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a mnohokrát tiež presvedčila o významnej funkcii nádrže na ochrane územia pod priehradou pred povodňami. Hydroenergetický potenciál vody je využitý v dvoch malých vodných elektrárňach na turbínach Banki. Nádrž je zároveň pekným krajinotvorným prvkom prírodnej scenérie tejto lokality Kysúc.