Najčastejšou funkciou umelo vytvorených vodných nádrží je prerozdelenie prietokov v čase. V prípade vodohospodárskej sústavy Palcmanská Maša – Vlčia dolina – Dobšiná je to aj prerozdelenie prietokov v priestore. Tu je voda, akumulovaná v nádrži Palcmanská Maša na rieke Hnilec prevádzaná do povodia Slanej s cieľom využitia hydroenergetického potenciálu vody vo vodnej elektrárni Vlčia dolina. Výstavba sústavy vodných diel Palcmanská Maša – Vlčia dolina sa realizovala podľa návrhu švajčiarskej firmy Motor-Columbus. Vodné dielo Palcmanská Maša sa nachádza v prekrásnom prostredí Slovenského raja. Nádrž bola vytvorená betónovou gravitačnou priehradou. Teleso priehrady tvorí 17 blokov, z ktorých jeden je funkčný, s bezpečnostným priepadom a dnovým výpustom. Energetické využitie vody zabezpečuje vtokový objekt, ktorým sa privádza voda k vodnej elektrárni vo Vlčej doline. Pri dĺžke privádzača 2713 m je vytvorený spád 285,5 m. Podložie priehrady tvoria najmä metamorfované diabázy a ich tufy, premenené na zelené chloritické bridlice. Horniny sú značne tektonicky porušené, preto bolo podložie priehrady utesnené injekčnou clonou.