Vodná stavba Starina sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, neďaleko hraničnej oblasti s Poľskom a Ukrajinou, v Bukovských vrchoch, na území národného parku Poloniny. Popisované územie patrí orograficky do Východných Karpát, geologicky do flyšového pásma. Pre nepriaznivé geologické pomery patrí Východné Slovensko medzi oblasti s deficitnou bilanciou zdrojov pitnej vody. Preto tu bola v rokoch 1981 - 87 postavená vodárenská nádrž Starina. Nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Cirocha zemnou heterogénnou priehradou. Do stabilizačných priziem telesa priehrady  boli zabudované miestne, málo vhodné materiály – štrky zahlinené. S cieľom urýchlenia ich konsolidácie bola vzdušná aj návodná stabilizačná prizma opatrená konsolidačnými drénmi hrúbky cca 40 cm. Tým sa  vytvoril tzv. sendvičový typ telesa priehrady. Podložie priehrady je proti priesakom chránené injekčnou clonou. Funkciu vodného diela zabezpečuje združený funkčný objekt. Celkovým objemom 59,9 mil. m3 je Starina v súčasnosti najväčšou vodárenskou nádržou na Slovensku. Nádrž okrem zásobovania pitnou vodou znižuje povodňové prietoky, zvyšuje minimálne prietoky a v dvoch malých vodných elektrárňach využíva hydroenergetický potenciál vody.