Vodné dielo Turček sa nachádza pod sútokom Turca s jeho pravostranným prítokom z Ružovej doliny. Jeho hlavným účelom je akumulácia a dodávka vody pre úpravňu vody v Turčeku a zásobovanie miest Žiar nad Hronom, Prievidza a Handlová pitnou vodou. Nádrž má významný podiel aj na  ochrane územia pod priehradou pred povodňami a v troch malých vodných elektrárniach využíva hydroenergetický potenciál vody. Priehrada bola  vybudovaná v mimoriadne náročných geologických podmienkach, v horninovom prostredí sopečného pôvodu. V danom geologickom prostredí bolo treba riešiť zložité úlohy zakladania funkčného objektu vodného diela, telesa priehrady a najmä utesnenia jej podložia.

Počas realizácie výstavby bolo nevyhnutné meniť koncepciu zakladania združeného funkčného objektu aj technológiu injektovania podložia. Priehrada, vytvárajúca nádrž s objemom 10,8 mil. m3, je kamenitá s asfaltobetónovým plášťovým tesnením. Výška priehrady nad terénom je 59 m. Sklon návodného svahu je 1 : 2. Sklon vzdušného svahu je 1 : 1,65. Podložie priehrady je utesnené injekčnou clonou premenlivej hĺbky, od 30 do 60 m. Prístup do združeného funkčného objektu je realizovaný komunikačným tunelom, razeným v ľavom údolnom svahu. V slovenských podmienkach bolo asfaltobetónové plášťové tesnenie pre potreby vodárenskej nádrže použité prvýkrát. Pri výstavbe vodného diela Turček bolo treba riešiť mnoho problémov, súvisiacich s ochranou životného prostredia, ohrozených druhov flóry i fauny.