Vodná stavba Tvrdošín bola postavená 25 rokov po uvedení vodného diela Orava do prevádzky, aby redukovala negatívne dopady výroby špičkovej elektrickej energie na prietokové pomery pod priehradou. Nádrž vznikla prehradením údolia rieky Orava v rkm 57,90 priehradou z miestnych materiálov. Vzdutie nádrže zasahuje až po priehradu Orava, v rkm 65,57. Súčasti vodnej stavby sú zemná priehrada, nádrž a funkčný blok a vodnou elektrárňou. Priehrada je zemná heterogénna s vnútorným PVC tesnením. Do podložia je teleso priehrady zaviazané ozubom.  Špecifikom riešenia profilu priehrady Tvrdošín je použitie PVC fólie ako tesniaceho prvku. Fóliové tesnenie je do telesa priehrady zabudované v sklone 1 : 2, uložené medzi vrstvami piesku, obojstranne chránené lepenkou. Z telesa priehrady je fóliové tesnenie predĺžené do jej podložia a do tesniaceho ozubu. V podloží priehrady je fólia PVC uložená na vrstvu podkladového betónu, zhora chránená piesčitou vrstvou. Funkčný objekt vodného diela je riešený na spôsob hate. Hať tvoria tri polia. Dve polia sú pohyblivé, hradené dvojitými segmentmi, s  prietočnou kapacitou  2 x 297,8 m3.s-1. Tretie pole slúži ako bezpečnostný priepad a nachádza sa nad prelievanou vodnou elektrárňou. Priepad je ovládaný segmentom a má kapacitu 302,5 m3.s-1. Hydroenergetický potenciál vody sa využíva v prelievanej vodnej elektrárni s troma priamoprietokovými turbínami s kapacitou 2 x 30 m3.s-1 + 1 x 5 m3.s-1. Vodná stavba Tvrdošín za obdobie doterajšej prevádzky potvrdila svoju významnú funkciu. Spoľahlivo minimalizuje nepriaznivé vodohospodárske účinky spôsobované výrobou špičkovej energie v podpriehradovej vodnej elektrárni Orava.