Vodné dielo Veľká Domaša sa nachádza v čarovnom prostredí Ondavskej vrchoviny. Prehradením údolia rieky zemnou heterogénnou priehradou so šikmým zalomeným tesnením vznikol akumulačný objem, využívaný na účely nadlepšovania, ochrany pred povodňami a energetiku. Po geologickej stránke patrí toto územie do vonkajšieho  flyšového pásma  Západných Karpát. V podloží priehrady sa striedajú pieskovce, bridlice a zlepence, ktoré bolo treba utesniť injekčnou clonou. Funkciu vodného diela zabezpečujú odberné zariadenia, dnové výpusty a bezpečnostný priepad. Odbery z akumulačnej nádrže sa uskutočňujú cez združený objekt, nachádzajúci sa v oblasti údolnej nivy. Bezpečnostný priepad vodného diela je nehradený, bočný, situovaný na ľavom svahu nádrže. Súčasťou vodného diela je vodná elektráreň, v ktorej sú inštalované dve Kaplanove turbíny. Zvýšené prietoky vody počas špičkovej prevádzky vodnej elektrárne sú redukované vo vyrovnávacej nádrži Malá Domaša, ktorá sa nachádza pod nádržou Veľká Domaša pri obci Slovenská Kajňa. Morfológia brehov spolu s geologickými pomermi a intenzívnym režimom vlnenia vytvárajú na nádrží Veľká Domaša podmienky pre vlnovú abráziu a zosuvy po jej obvode. Preto sú brehy poškodené abráziou vo viacerých úsekoch stabilizované ťažkou kamennou nahádzkou.