Nádrž Vihorlat (vo verejnosti viac známa pod názvom Zemplínska Šírava) bola vytvorená ako súčasť rozsiahleho projektu vodohospodárskych úprav Východoslovenskej nížiny, ktorý sa tu realizoval v rokoch 1956 - 1968. V súbore slovenských priehrad, zaradených do registra ICOLD je to jediná bočná nádrž. Bola vytvorená vedľa toku Laborec dvomi hrádzami, juhozápadnou a východnou, o celkovej dĺžke 7,387 km. Hrádze sú homogénne, opatrené drenážnym systémom. Voda do nádrže je z Laborca privádzaná kanálom, ktorý je dlhý 4,736 km, lichobežníkového profilu, s prietokovou kapacitou 570 m3 . s-1. Z nádrže voda odteká odpadovým kanálom s kapacitou 310 m3.s-1. Ten bol vybudovaný od objektu bezpečnostného priepadu v juhozápadnej hrádzi smerom k južné­mu okraju Michaloviec, kde ústi do Laborca. Na vypustenie nádrže slúži dnový výpust vo východ­nej hrádzi, ktorým sa voda vypúšťa do koryta Čiernej vody. Súčasťou vodnej stavby Vihorlat je aj hať Petrovce (rozdeľovací objekt), nachádzajúci sa v rkm 45,100 Laborca. V roku 2005 bol na hati dobudovaný nový regulačný objekt s dvoma poľami hradenými segmentmi. Tým sa dosiahla vyššia bezpečnosť hrádzí prívodného kanála a možnosť optimálneho prepúšťania povodňových prietokov a využívania retenčného priestoru nádrže.