Do súboru originálnych riešení koncepcie hospodárenia s  vodou nesporne patrí energetická vodohospodárska  sústava troch nádrží: Palcmanská Maša – Vlčia dolina – Dobšiná. Prvé dve z nich – Palcmanská Maša a Vlčia dolina, vybudované v 50-tych rokoch minulého storočia, predstavovali svojou koncepciou v podmienkach Slovenska originálne riešenie. Bol to prevod vody z povodia Hnilca (nádrž Palcmanská Maša) do povodia Slanej (Vlčia dolina) s cieľom využitia hydroenergetického potenciálu vody. Ten je pri spáde viac ako 250 m od roku 1952 spracovávaný dvoma vysokotlakovými turbínami typu Francis v elektrárni vo Vlčej doline. Denné kolísanie prietokov Dobšinského potoka vyrovnáva nádrž pod mestom Dobšiná. Vodná nádrž Vlčia dolina bola vytvorená prehradením ľavostranného prítoku Dobšinského potoka betónovou gravitačnou priehradou. Pri jej zakladaní sa bolo treba vysporiadať s lokálnymi zosuvmi, v dôsledku ktorých sa čiastočne menila aj koncepcia výstavby. Geologickú skladbu jej podložia tvoria amfibolity, ktoré bolo treba vzhľadom na stupeň zvetrania utesniť injekčnou clonou. Napriek týmto problémom vodná stavba počas svojej doterajšej prevádzky spoľahlivo slúži svojmu účelu.