Vodné dielo Žilina bolo vybudované na najdlhšej rieke Slovenska, na Váhu s dĺžkou 378 km, na okraji mesta Žilina, v riečnom km 254,613 . Jeho hlavným účelom je využitie hydroenergetického potenciálu Váhu, na úseku o dĺžke cca 13 km, medzi Vodným dielom Hričov a Vodnou elektrárňou Lipovec. Výstavba hlavných objektov vodného diela vrátane uvedenia vodnej elektrárne do prevádzky trvala približne 3,5 roka (X. 1994 – III. 1998). Prehĺbením koryta Váhu pod vodnou elektrárňou sa však práce na úplnom dokončení vodného diela posunuli až do roku 2005. Prehĺbením koryta v mieste vodnej elektrárne až o 11 m sa významnou mierou zvýšil efekt využitia hydroenergetického potenciálu Váhu. Geologická skladba podložia objektov vodného diela (karpatský flyš) bola relatívne priaznivá a nevyžadovala utesnenie injekčnou clonou. Vyvolané investície výstavby tohto vodného diela však boli napriek tomu výrazné. Podiel na tom mali sanačné práce zosuvného územia Dubeň pozdĺž prehĺbeného koryta, ako aj výstavba novej obce za účelom presídlenia občanov zo zátopovej oblasti zdrže. Spolu bolo treba vybudovať 150 rodinných domov so škôlkou, školou, športoviskami a obchodom.

Vodné dielo Žilina je prvou stavbou na Slovensku, ktorej dopady na životné prostredie boli posudzované metodikou EIA. Výsledky štúdie EIA a návrhy na zmiernenie dopadov stavby na životné prostredie boli premietnuté v plnom rozsahu do jeho výstavby. V tejto súvislosti stojí za povšimnutie biokoridor na migráciu rýb a iných živočíchov. Jeho dĺžka je 9 km a prekonáva spád 25 m.